Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Przedszkola „Zaczarowany Las” w Węgierskiej Górce

Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola „Zaczarowany Las” w Węgierskiej Górce opublikowanej pod adresem https://wegierskagorka.e-przedszkolak.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 30.09.2021.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.11.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem dostępności,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych ze standardem,
 • Brak treści alternatywnej dla części plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć,
 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne ponieważ pochodzą od innych instytucji i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w danej instytucji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa nie posiada mechanizmu sterowania za pomocą klawiatury,
 • Strona internetowa skaluje się szerokości okna monitora, nie skaluje się do wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach,
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają częściowo alternatywne opisy,
 • Do części  plików multimedialnych dołączono napisy oraz audiodeskrypcję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Karolina Strzałka, zaczarowanylas.wg@gmail.com.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 864 11 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich