Statut

STATUT PRZEDSZKOLA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

UCHWAŁA NR 4 /2017r.

Rady Pedagogicznej Przedszkola w Węgierskiej Górce z dnia 20.01.2017r. w sprawie statutu przedszkola.

Na podstawie §17 ust.5 Statutu Przedszkola w Węgierskiej Górce z dnia 15 września 2011r. został opracowany jednolity tekst statutu.

§ 1.
Uchwala się : STATUT PRZEDSZKOLA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 3/2017r.
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Statut Przedszkola w Węgierskiej Górce
uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2011r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017r.

STATUT
PRZEDSZKOLA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

Opracowany na podstawie :
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póz. zm./ oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2014 r. Nr 97, poz.191 z póz. zm./oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zm./
4) Konwencji o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 i 527/.
5) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zm./
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1 /Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z pózn. zm./
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 18)
8) Rozporządzenia MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z 2009r. Nr 168, poz.1324).

9) Orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Wójta Gminy Węgierska Górka.
10) art. 5 Ustawy o zmianie Ustawy o Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w tym art. 2, ustawy o systemie oświaty – w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
11) Ustawa z dnia7 września 1991r. o systemie oświaty(DZ.U.z 2015r .poz. 2156 ze zm.).
12) Ustawa z dnia 23czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.z 2016r. poz. 1010)
13) Ustawa z dnia 18 marca 2016r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2016 r.poz. 668) oraz tekst jednolity (Dz.U.z 2016r. poz. 1379 ze zm. )
14) Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016r w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz.U.z 2016r.poz.741)
15) Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z 2012r.poz.977 ze zm.)
16) Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.z 2016 r. poz.895)

§1 Nazwa i typ przedszkola.

1. Siedzibą Przedszkola w Węgierskiej Górce jest budynek wolnostojący przy ulicy Zielona 39 w Węgierskiej Górce.
2. Budynek przedszkola został wybudowany w 1959 r. roku i stanowi własność Gminy Węgierska Górka.
3. Przedszkole w Węgierskiej Górce zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest Przedszkolem Publicznym Samorządowym.
4. Organem prowadzącym Przedszkole w Węgierskiej Górce jest Gmina Węgierska Górka.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
6. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu tzn.

Publiczne Przedszkole
w Węgierskiej Górce
ul. Zielona 39
34-350 Węgierska Górka
tel/fax 338641167
NIP 5532167476

§2. Cele i zadania przedszkola .

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.
1) Cele przedszkola:
a) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
b) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
c) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
e) przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej , zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju , podnoszenia jakości placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą;
– efektów kształcenia , wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych ,
– organizacji procesów kształcenia , wychowania i opieki ,
– tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci,
– współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
– zarządzania placówką ,
2) Zadania przedszkola:
a) realizowanie programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
b) zapewnienie bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący , nie krótszym niż 5 godzin dziennie ,
c) przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności ,
d) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach ,
e) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
f) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
g) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
h) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
i) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
j) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym, możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
k) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
l) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
ł) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
m) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych po konsultacji i za zgodą ich rodziców/prawnych opiekunów oraz prowadzenie indywidualizacji,
2) pracę zgodnie z zaleceniami poradni,
3) organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego,
4) organizowanie we współpracy ze specjalistami poradni konsultacji, warsztatów i porad dla rodziców i nauczycieli.
3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych . Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o kształceniu specjalnym.
4. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.
5. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez :
1) prowadzenie zajęć w języku polskim,
2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
3) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
8. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności :
1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,
4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
6) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,
7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
8) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,
9) organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
10) organizowanie zajęć języka obcego nowożytnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego .
11). Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
9. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka, osiąganych przez niego sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
10. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
11. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

12. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola :
1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują wyłącznie nauczyciele,
2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie : zajęcia relaksacyjne i wyciszające , bajkoterapia.
4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie :
a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas wyznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;
6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
7) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora przedszkola.
13. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
4) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
14. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor i służba bhp dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
15. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest :
1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
2) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
3) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
5) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
16. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do GOPS rodzic/prawny opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
17. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez :
1) rodziców lub opiekunów prawnych,
2) upoważnioną przez rodziców, na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
18. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje Regulamin Porządkowy Przedszkola w Węgierskiej Górce, dotyczący przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, który stanowi załącznik nr 2 do statutu przedszkola.

§3. Organy Przedszkola .

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców.
2. Dyrektor kieruje Przedszkolem, jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy :
1) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
2) dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego,
3) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej zewnątrz,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
5) nadawanie stopnienia awansu nauczyciela kontraktowego,
6) przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
7) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
8) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
11) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
12) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
13) realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
14) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust.3 ustawy o systemie oświaty,
15) przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
16) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
17) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
18) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
19) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
20) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
21) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
6. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez Radę i normujący w szczególności:
1) sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3) kompetencje przewodniczącego,
4) zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) uchwalanie i nowelizowanie statutu Przedszkola w Węgierskiej Górce i regulaminu swojej działalności,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje :
1) zestaw programów wychowania przedszkolnego,
2) organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
3) projekt planu finansowego placówki,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
7) podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej.
9. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
13. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
14. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ustawy o systemie oświaty.
15. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.
16. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
17. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.
18. Zadaniem Rady Rodziców jest :
1) wspieranie statutowej działalności przedszkola,
2) uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.
19. Rada Rodziców ma prawo :
1) występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
2) opiniowania projektu planu finansowego, jeżeli działalność finansowa jest prowadzona,
3) przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
4) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.
5) uchwalać wspólnie z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny placówki .

20. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
1) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola,
2) zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą,
3) wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola,
4) sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola.
21. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) rodzice mają prawo do bezpłatnego uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka w zakresie nauczania , wychowania i opieki , osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności bez względu na sposób i postać przekazywanych informacji.
22. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
1) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów w/g inicjatywy rodziców,
3) spotkania oddziałowe w/g planu nauczycielek poszczególnych grup,
4) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
5) spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,
6) wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin,
7) redagowanie kącika dla rodziców,
8) wystawy prac dziecięcych,
9) udostępnianie teczek, kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
10) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,
11) organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin.
23. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
1) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
2) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
3) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.

§.4. Organizacja Przedszkola

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.
2. Przedszkole w Węgierskiej Górce jest placówką 5 – oddziałową.
3. Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci w/g orzeczenia organizacyjnego.
4. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od potrzeb placówki lub założeń programowych.
5. Dla dzieci tworzy się oddziały realizujące podstawę programową na pobyt 5-cio godzinny, oraz oddziały całodzienne.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 4 sale zajęć, wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
2) jadalnia,
3) pomieszczenia sanitarno-gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki, blok żywieniowy z magazynami, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski .
4) ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem zieleni.
8. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.
9. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 30 kwietnia poprzedniego roku szkolnego. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole.
10. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności :
1) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
4) przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,
5) rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci,
6) awans zawodowy nauczycieli oraz kwalifikacje,
11. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
12. W Przedszkolu w Węgierskiej Górce obowiązuje ramowy rozkład dnia, który stanowi załącznik nr 3 do Statutu Przedszkola.
13. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej .
14. Nauczycielki oddziałów pięciogodzinnych, w których realizowana jest podstawa programowa dostosowują ustalony, ramowy rozkład dnia do ram czasowych zalecanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§5. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola.

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zalecanymi formami i warunkami jej realizacji .
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
1) zajęcia dydaktyczne z dziećmi powinny zajmować :
– co najmniej 1/5 czasu w przypadku dzieci starszych ,
-nie więcej niż 1/5 czasu w przypadku dzieci młodszych ,
2) pozostały czas nauczyciele przeznaczają na pozostałe zajęcia ,
w tym na realizację :
– dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne ) ,
– pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,
– zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe .Organizację zajęć dodatkowych , z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci , ustala dyrektor placówki.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 do 6 lat – do 30 minut,
5. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych oraz dogodnych warunków lokalowych.
6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6. Funkcjonowanie przedszkola .

1. Przedszkole w Węgierskiej Górce nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem wakacyjnej przerwy (w lipcu i sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
3. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:
1) oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola,
2) przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin,
3) czas pracy przedszkola trwa 9 godzin dziennie tj. od 7:00 do 16:00 chyba, że Organ Prowadzący w drodze uchwały postanowi inaczej.
4. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
1) harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki,
2) w czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,
3) w sytuacji wymienionej w punkcie 2), liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka.
5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.
6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
7. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.
8. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się :
1) w oddziałach całodziennych 3 posiłki : śniadanie, obiad, podwieczorek ,
9. Zasady wnoszenia opłat :
1) Opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za pobyt oraz opłaty za żywienie, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą między dyrektorem przedszkola a rodzicem. Opłatę za pobyt i żywienie wnoszą rodzice dzieci 3-5 letnich , rodzice dzieci 6 letnich uiszczają tylko opłatę za żywienie.
2) Szczegółowe zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje tzw. ,,Ustawa przedszkolna ‘’. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego.
3) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych,
4) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest zarządzeniem dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych określonych odrębnymi przepisami,
5) rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać, w formie pisemnej lub ustnej , z zachowaniem miesięcznego okresu. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. Zmiana i wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron na pisemny wniosek zainteresowanej strony,
6) opłata za przedszkole wpłacana jest w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca u dyrektora placówki. Opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc,
7) za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole może naliczać odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych,
8) przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności bądź ich nieuiszczania przez jeden okres płatności i jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola,
9) rodzice dobrowolnie opłacają , na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki,
10) rodzice opłacają dodatkowo koszty imprez i wycieczek oraz zajęć dodatkowych, które nie są finansowane przez gminę.
10. Nauczyciele przedszkola mogą korzystać z żywienia w całości pokrywając dzienną stawkę żywieniową.
11. W Przedszkolu w Węgierskiej Górce nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

12. Stanowisko wicedyrektora może być utworzone w przypadku:
1) funkcjonowania co najmniej 6 oddziałów,
2) pracy co najmniej dwóch oddziałów dłużej niż 10 godzin,
3) posiadania oddziałów zlokalizowanych w różnych miejscach.
13. Za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone w innych przypadkach niż określone w ust.2.
14. Stanowisko wicedyrektora opiniują członkowie Rady Pedagogicznej.
15. Organ prowadzący wyznacza spośród nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu , społecznego zastępcę dyrektora przedszkola, który pełni obowiązki dyrektora razie jego nieobecności
16. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców/prawnych opiekunów.
17. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.

§ 7. Pracownicy przedszkola.
1. Pracownikami przedszkola są :
1) dyrektor,
2) nauczyciele,
3) pracownicy samorządowi na stanowiskach obsługi.
2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.
4. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
5. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.
7. Nauczyciele :
1) Nauczycielem może być osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne zawarte w art. 9.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( z późn.zmianami)
2) Nauczyciel obowiązany jest realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola, dydaktyczną , wychowawcza i opiekuńczą , w tym zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom podczas pobytu i w czasie organizowanych zajęć przez przedszkole :
a) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
b) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
c) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny , w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej , w atmosferze wolności sumienia i szacunku do drugiego człowieka ,
d) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji , pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
3) zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków, szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa §8 ust. 4 niniejszego statutu,
4.) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej,
a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
5.) nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,
6.) w przedszkolu do którego uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , może być zatrudniony nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej , logopedii, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. Do zadań i obowiązków tych nauczycieli należy:
a) prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych,
b) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych
c) współpraca z nauczycielami,
d) współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,
e) prowadzenie zeszytu ćwiczeń z logopedii dla rodziców i dzienników zajęć;
7) przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów, oraz nauczyciela języka obcego nowożytnego realizującego podstawę programowa w zakresie nauczania danego języka.
8) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu są członkami Rady Pedagogicznej,
9) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny /Dz.U. Nr 88,poz.553 z późniejszymi zmianami/.
8. Pracownicy samorządowi na stanowiskach obsługowych:
1) zakres zadań pracowników samorządowym na stanowiskach obsługowych dotyczy w szczególności:
a) zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi,
b) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola,
c) właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci,
d) zapewnienie właściwej temperatury w pomieszczeniach,
9. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
10. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
2) troszczenia się o mienie placówki,
3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni,
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
e) zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.
11. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

§ 8. Zadania nauczycieli .
1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności :
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
a) realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu:
• dziecko zawsze pozostaje pod opieką nauczyciela,
• o niedyspozycjach zdrowotnych zaobserwowanych u dziecka powiadamiany jest natychmiast dyrektor i rodzic,
• na bieżąco przeglądane są zabawki i sprzęt z którego korzystają dzieci, natychmiast eliminuje się ten, który zagraża bezpieczeństwu dzieci,
• dzieci chronione są przed dostępem osób z zewnątrz, oraz samowolnym oddalaniem się z przedszkola poprzez zamykanie drzwi wejściowych i bramy do ogrodu przedszkolnego,
• osoba zamykająca pomieszczenia sprawdza, czy nie zostało dziecko,
c) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
d) indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
e) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
f) współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie,
g) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce;
2) ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
a) udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych oraz problemowych,
b) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
c) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;
3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) dziennika zajęć,
b) arkuszy obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej,
c) miesięcznych planów pracy z dziećmi,
e) dokumentacji współpracy z rodzicami,
f) dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
g) dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone), wraz z dokumentacją badań i osiągnięć dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
5) objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, oraz wydanie rodzicowi stosownej informacji,
6) odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sali zajęć, pomocy dydaktycznych,
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
8) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
b) bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka,
c) ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
d) włączenia rodziców/prawnych w działalność przedszkola,
5. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności oraz informację z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych .
6. Zasady współpracy z rodzicami:
1) rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
2) niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
3) rodzice mają prawo do :
a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców w bieżącym roku szkolnym,
b) znajomości tematów realizowanych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco przez nauczycielki, stronę internetową przedszkola, oraz gazetki w „Kąciku dla rodziców”,
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez :
– uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,
– obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,
– zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji i diagnozy dziecka,
– udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych,
7. Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z § 3, ust. 23 niniejszego statutu.

§ 9. Rekrutacja

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 7 lat z zastrzeżeniem ust 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku jeżeli :
1) są wolne miejsca,
2) o przyjęcie dziecka wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację rodzinną,
3) miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka.
3. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
4. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 14 ust.1a ustawy, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego , w roku kalendarzowym , w którym kończy 9 lat. Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust.2 kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
5. Zasady rekrutacji .
1) Do Przedszkola Publicznego w Węgierskiej Górce przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Węgierska Górka oraz spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego .
2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek , niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne .
6. Powołana przez dyrektora Komisja Rekrutacyjna składa się z:
1) przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
2) przedstawiciela Rady Rodzicó,
7. Praca Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowana a dokumentacja jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
8. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola w Węgierskiej Górce, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.
9. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
10. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

§ 10. Prawa i obowiązki dziecka .
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do :
1) akceptacji, takim jakie jest,
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
3) opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
4) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
5) indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
6) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
7) wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
8) mądrych umów i kontaktów z dorosłymi,
9) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
10) nagradzania wysiłku i osiągnięć,
11) badania i eksperymentowania,
12) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
13) codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
14) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją zorganizować,
15) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
16) snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
17) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
18) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek :
1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
4) włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
5) podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wycieczce itp.,
6) szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,
7) kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,
8) podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,
9) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali i opłacili rodzice.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
1) nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka postanowień niniejszego statutu,
2) zatajenia przez rodziców/prawnych opiekunów ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
3) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,
4) nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki lub nauczycielką,
5) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności za korzystanie z usług przedszkola bądź ich nieuiszczenia przez jeden okres. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek szkolny. W takim przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu na zasadach pobytu skróconego, bez posiłków. Rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez dyrektora placówki, o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
18. W przypadku zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, na piśmie, prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola. Skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.

§ 11. Postanowienia końcowe.
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków stanowi załącznik nr 5 do Statutu przedszkola .
4. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.
6. Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na stronie internetowej oraz, na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola.
7. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
6. Dokonanie 5 zmian do statutu spowoduje opracowanie jednolitego tekstu statutu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
8. Uchwalenie Statutu Przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną.
9. Traci moc Statut Przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
nr1/2011r. z dnia 15 września 2011r.
10. Statut Przedszkola w Węgierskiej Górce wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Dyrektor: ………………………………….

Członkowie Rady Pedagogicznej: ……………………………………………